Jump to content
  • sanniesshop-banner.gif.d86ea02547aa126c899b25f607244aaf.gif sanniesseeds instagram

Knakie blind

Informatie Nodig Over Mogelijke Melding Op Meldpunt Misdaad Anoniem.

Recommended Posts

Een ex van me heeft blijkbaar geld nodig en probeert mij af te persen / chanteren.

 

Ik moet een X bedrag aan haar overmaken, zo niet dan doet ze een melding bij het meldpunt misdaad anoniem van mijn kweekactiviteiten welke puur hobby matig zijn en voor eigen gebruik.

 

Uiteraard ga ik hier niet op in en heb de boel voor de zekerheid inmiddels weggehaald, ondanks dat het om slechts 5 plantjes in een 1.20 bij 1.20 tentje ging met een 400 wattertje er boven.

 

Beter voorkomen dan genezen is mijn motto in deze.

 

Ze was zo dom om deze afpersing/chantage met haar eigen telefoon via whatsapp te doen, dus heb alles zwart op wit.

 

Haar direct gewezen dat afpersing/dreiging in Nederland een misdrijf is waar gevangenisstraf op zou kunnen staan, en dat, als de heren van politie mij echt met een bezoek komen vereren, ik direct aangifte van afpersing tegen haar ga doen. Is ze waarschijnlijk verder van huis dan als ik mijn 5 plantjes zou hebben laten staan.

 

Mijn vraag is:

Weet iemand hoe lang het ongeveer duurt voordat zo'n melding ook daadwerkelijk onderzocht gaat worden en op welke manier dit vermoedelijk zal gaan gebeuren?

Is een melding van slechts één anoniem persoon voldoende om een onderzoek op te starten? Ze heeft het wat aangedikt in haar mogelijke melding en gebruikt het woord grootschalig?

 

Ik wil uiteraard zo snel mogelijk mijn hobby weer oppakken maar wil geen risico lopen om met 5 plantjes voor de bijl te gaan.

 

Gr. Knakie blind

Share this post


Link to post
Share on other sites

Voortaan je auto in een andere straat parkeren en als de politie komt fake je dat je niet thuis bent. Opruimen en dan zelf bellen en zeggen dat je hoorde van buren dat ze aan je deur waren geweest en dat het vast weer je rancuneuze ex is.

 

Nu weet ik niet of de politie gek genoeg is om je deur te forceren bij een melding, hier in mijn gemeente was dat niet zo maar als je dat risico ook wilt uitsluiten is alles opruimen je enige optie en dan afwachten en na een paar maanden je hobby weer oppakken.

 

Ik heb driemaal politie aan de deur gehad maar ze waren vrij relaxt en leken niet echt geïnteresseerd m.u.v. de tweede keer toen ze mijn vuilnisbakken hadden doorgespit en wat wiettakken hadden gevonden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi,

 

Hier een stukje tekst van Hennepadvocaat-Hennepkwekerij.nl.

Misschien dat je er wat aan hebt. Ik wens je succes.

 

 

https://hennepadvoca...onieme-melding/

 

Onvoldoende verdenking hennepkwekerij na anonieme melding

 

In de onderhavige zaak had de hulpofficier van justitie een machtiging tot binnentreden afgegeven na een enkele anonieme melding dat er in het pand een hennepkwekerij met 3000 planten zou zitten. Later werd bekend dat ook mutatieberichten over eerdere hennepkwekerijen op die locatie aanwezig waren, maar die naderhand bekend geworden informatie kon niet bijdragen aan het redelijk vermoeden van schuld voordat de machtiging werd afgegeven. Aldus oordeelde het Hof Leeuwarden in de uitspraak van 12 maart 2010, ECLI:NL:GHLEE:2010:BL7458 dat er sprake was van onrechtmatig verkregen bewijs dat niet gebruik mocht worden. Dit resulteerde in een algehele vrijspraak voor de verdachte.

 

Het hof oordeelde als volgt:

“Op grond van artikel 9 van de Opiumwet hebben opsporingsambtenaren – in geval van een woning voorzien van een machtiging tot binnentreden – toegang tot plaatsen waar redelijkerwijs vermoed kan worden dat aldaar een overtreding van de Opiumwet plaatsvindt.

Uit het proces-verbaal van de Regiopolitie Fryslân d.d. 28 juni 2005 opgemaakt door [verbalisant 1], hoofdagent van politie, blijkt dat de politie op 9 mei 2005 via Meld Misdaad Anoniem een melding heeft ontvangen, inhoudende dat aan [adres] te [plaats 1][medeverdachte 2] woont en dat hij een wietplantage heeft. De melding houdt voorts in: ‘Er staan zeker 3000 stekken binnen, in de slaapkamers en kasten. [medeverdachte 2] loopt onder toezicht van justitie met een enkelband. Hij is ongeveer 50 jaar oud, loopt mank, met hulpstukken, dikke kop. Woont samen met een kind van 10 jaar en een Thaise vrouw. Die stekken staan in de kasten met TL verlichting aan. Voor de stekken heeft hij afnemers, van Marokkaanse afkomst wie het zijn is niet bekend.’

Op 14 juni 2005 heeft hulpofficier van justitie [naam], op grond van artikel 9 van de Opiumwet, een machtiging tot binnentreding in de woning aan [adres] te [plaats 1] afgegeven aan de opsporingsambtenaren [verbalisant 1] en [verbalisant 2].

Voorts blijkt dat de politie op 14 juni 2005 zonder toestemming van de bewoner in de woning van verdachte [verdachte] is binnengetreden en vervolgens in de slaapkamer van die woning de in werking zijnde hennepkwekerij heeft aangetroffen.

Het hof stelt vast dat uit het dossier niet blijkt dat de melding van 9 mei 2005, die tot de afgifte van een machtiging tot binnentreden en tot het daadwerkelijk binnentreden heeft geleid, op enigerlei wijze nader is onderzocht. Weliswaar blijkt uit het aanvullend proces-verbaal nr. [nummer] op 2 februari 2007 opgemaakt door [verbalisant 1] – dat in het bedrijfsprocessensysteem van de politie een mutatie stond geregistreerd inhoudende dat de politie op 26 augustus 2003 bij verdachte [verdachte] zeer grote hennepplanten had aangetroffen, maar niet is gebleken dat de hulpofficier van justitie die de machtiging tot binnentreding heeft afgegeven, voorafgaand aan de afgifte van die machtiging bekend was met deze mutatie.

De verdenking van overtreding van de Opiumwet kan worden aangenomen op basis van anoniem aan de politie verstrekte informatie, zoals die welke in deze zaak via Meld Misdaad Anoniem beschikbaar is gekomen. Of de melding voldoende grondslag oplevert voor het aannemen van die verdenking is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Het gaat daarbij om de omstandigheden die ten tijde van het aannemen van de verdenking bekend waren. Wetenschap achteraf kan immers niet ten grondslag hebben gelegen aan het aannemen van de verdenking.

In het onderhavige geval kan worden vastgesteld dat de melding nogal wat specifieke informatie bevat over de bewoner van het pand [adres] in [plaats 1], over de omvang van de wietplantage en de wijze waarop de hennep geteeld werd. Uit het dossier blijkt niet dat deze informatie is gecontroleerd voordat de machtiging tot binnentreden werd verleend. De melding was bovendien niet van dien aard dat onmiddellijk optreden geboden was. Dat blijkt reeds uit het feit dat de melding dateert van 9 mei 2005 terwijl de machtiging tot binnentreden is verleend op 14 juni 2005. De politie had derhalve de tijd die melding op juistheid te controleren alvorens een machtiging tot binnentreden te doen afgeven. De melding was voorts niet zo specifiek en gedetailleerd dat, op basis van feiten van algemene bekendheid of anderszins algemeen aanwezige politiekennis, van de betrouwbaarheid daarvan, zonder enige verificatie, vooralsnog wel kon worden uitgegaan. Op grond van deze feiten en omstandigheden vormde de aanwezige melding onvoldoende concrete grondslag voor de verleende machtiging tot binnentreden.

Het niettemin gevolgde binnentreden moet om die reden als onrechtmatig en een niet meer te herstellen verzuim in het vooronderzoek worden aangemerkt.

Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of aan het geconstateerde verzuim een rechtsgevolg moet worden verbonden en, zo ja, welk rechtsgevolg. Leidraad daarbij is het belang van het geschonden voorschrift, de ernst van het verzuim en het als gevolg daarvan door verdachte ondervonden nadeel.

Het hof stelt in dit verband vast dat het belang van het geschonden voorschrift – geen machtiging tot binnentreden zonder voldoende verdenking – gelegen is in de bescherming van de rechten en vrijheden van de individuele burger, die er op moet kunnen rekenen dat hij niet zonder een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit en/of een redelijk vermoeden van de aanwezigheid van drugs, wordt onderworpen aan een strafrechtelijk onderzoek en aan de toepassing van strafrechtelijke dwangmiddelen. De beantwoording van de vraag wanneer iemand als verdachte kan worden aangemerkt geeft het geclausuleerde kader aan waarbinnen strafvorderlijk ingrijpen mag plaatsvinden. Indien daarin grenzen vervagen dan wel worden overschreden, kan dit leiden tot een al te lichtvaardige en willekeurige schending van de privacy van die individuele burger.

De ernst van het verzuim is naar het oordeel van het hof aanmerkelijk, omdat een dwangmiddel is toegepast dat achterwege had dienen te blijven. Dit wordt niet anders doordat het binnentreden daadwerkelijk heeft geleid tot de vondst van verdovende middelen en, achteraf, dat binnentreden de juistheid van de via Meld Misdaad Anoniem verstrekte informatie bevestigde.

Het is evident dat verdachte persoonlijk nadeel heeft ondervonden van dit strafvorderlijk ingrijpen. Het onmiddellijke nadeel van het binnentreden is immers geweest dat de hennep ontdekt is, waardoor het redelijk vermoeden van schuld tegen verdachte is gecreëerd, dat heeft geleid tot nader strafrechtelijk onderzoek in de vorm van verhoor van verdachte op het politiebureau.

Het is niet aannemelijk dat zonder het aanvankelijke onrechtmatige handelen van de politie in de gegeven situatie op andere wijze een redelijk vermoeden van schuld van verdachte zou zijn ontstaan, en dat hij dan zou zijn gekomen tot zijn bekennende verklaring. Uit de stukken van het geding blijkt immers niet dat tegen verdachte reeds een onderzoek ter zake van overtreding van de Opiumwet was gestart of werd overwogen. Anders gezegd: het aanvankelijke onrechtmatige optreden van de politie was in dit geval werkelijk de conditio sine qua non ten aanzien van alle verdere resultaten van het strafrechtelijk onderzoek.

Het strafvorderlijke beginsel dat zonder redelijk vermoeden van schuld geen dwangmiddelen worden toegepast tegen de verdachte staat aan de basis van het systeem van strafvordering en is derhalve een zeer belangrijk strafrechtelijk beginsel. Dit geldt ook voor het beginsel dat van de bevoegdheden van artikel 9 Opiumwet, slechts gebruik wordt gemaakt indien sprake is van een redelijk vermoeden van de aanwezigheid van verdovende middelen. Schending van dit beginsel zal in de regel moeten leiden tot uitsluiting van het bewijs dat als rechtstreeks gevolg van die schending is verkregen, zoals hier het geval is.

Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat hetgeen is gevolgd op het als onrechtmatig te beschouwen binnentreden – te weten de vondst van de hennepkwekerij en de bij de politie afgelegde verklaring van verdachte – moet worden uitgesloten van het bewijs, dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan. De overige bewijsmiddelen die zich in het dossier bevinden, in het bijzonder de verklaringen van de getuige [getuige] en de medeverdachte [medeverdachte 1], zijn onvoldoende voor het bewijs dat verdachte het (primair of subsidiair) ten laste gelegde heeft begaan, zodat het hof hem daarvan zal vrijspreken.”

 

 

mzzl,wsteb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als ik in jouw situatie zat had ik direct aangifte tegen haar gedaan met de appjes als bewijs voering.

Wat ze zaait kan ze oogsten.

Edited by Capo
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als dit om een huurhuis gaat zou ik je spullen ook maar echt UIT je huis halen/brengen.

Maat van me is zen huis uitgezet alleen omdat er 'kweek apperatuur' aanwezig was.

 

Moet er wel bij zeggen dat die ezel zen potten niet had leeg gegooid, de stompjes stonden er dus nog in

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat de wet zegt weet ik niet. Maar bij m`n pa stonden ze zo aan de deur na een melding.

Door het knippen begon het te ruiken natuurlijk. Ging om ik geloof een 80x80 tent. Maar wiet was er niet, ze vonden alleen de tent en een lamp.

Hij had mazzel dat ze dat niet zo bijzonder vonden en niks deden verder.

 

En waren 2 agenten die vroegen of ze mochten kijken. Dus geen groep die de deur intrapte.

Zal er ook wel aan liggen wat de melding is denk ik.

Maar zal met een huurwoning toch voorzichtig doen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zo zie je maar.... vrouwen uiteindelijk doen ze t allemaal voor t geld...

 

Als je echt alles hebt geruimt en een ander hoog energie verbruik apparaat hebt neergezet zou k zelf de politie bellen .. laat ze maar langs komen.

En uitraard aangifte doen van afpersing en mischien smaad ofzo gewoon omdat t kan..

 

Dat hoge energie apparaat zou k neerzetten voor t geval ze je eneco checken heb je gelijk een logische verklaring

 

Suc6 en laat die bitch maar bloeden..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Simpel... ga aangifte doen!

 

Je geeft gewoon aan dat je 5 planten kweekt voor medicinaal gebruik zodat je goed kan slapen.

 

Niet zo bang zijn, je staat erg sterk.

 

Hier gaat ze een hoop problemen door krijgen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

zo zag ik vandaag een vuilniszak aarde liggen, daar zouden mensen al de politie voor bellen, dus om de belasting laag te houden heb ik die even door de bosjes uitgestrooid, en de zak in de kliko :whistle:

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dit is denk ik meer een dreiging van een ex die nog gevoelens heeft voor je en alles aanpakt en gebruikt om je aandacht te krijgen .. of je te raken!

Ik snap je stress level maar persoonlijk denk ik dat er bijna dagelijks boze exen na de politie gaan voor aangiftes.

En dat er weinig mee gedaan word zolang je haar niet mishandeld.

 

Maar better safe then sorry zal ook alles opruimen en ff een pauze inlasten... en uitkijken bij de volgende vriendin keuze en wat je haar laat weten over je prive leven ..

 

Sterkte

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

dan moet je er dus 1 uitzoeken die doof en blind is .

dat zal nog net gaan maar dan moet ze ook nog es geen reukvermogen hebben .

wat voor kwaliteit van leven heb je dan nog met zo n vriendin ?

maar aan de andere kant hebben zulken geen weet van meld misdaad anoniem .

en ze zal niet gauw zeuren .

dan heb je iets op je bank hangen wat niet eens meer aan een vrouw doet denken heey .

:vape:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Alle vrouwen zijn, soms diep van binnen, toch echt hoeren...

 

Ik denk trouwens niet dat de politie gelijk uitrukt voor 1 MMA melding maar zou de gok niet nemen idd en ff alles opruimen en dan aangifte tegen haar doen!

 

Pak die bitch!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vrijgezel blijven is veruit het beste.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uiteraard is alles opgeruimd en extern opgeslagen.

 

De vraag is nu, hoe lang zal er overheen gaan, als ze die melding echt heeft gedaan, alvorens ze actie gaan nemen?

En moet ik nu wel of geen aangifte tegen haar doen, je krijgt bij zo'n aangifte toch de aandacht die je liever niet wenst.

 

Met zo'n klein tentje en 1 lampje en een uitblaas die de badkamer ingaat zal er sowieso geen warmte zichtbaar zijn geweest bij een meting maar heb wel al jaar en dag een hoog maandbedrag bij de leverancier van de stroom afgesproken en laat altijd een schatting doen.

 

Dus is het een MMA melding met een afwijkend stroombedrag mochten ze dat controleren.

 

Ik ga vooralsnog 2 maanden wachten, gelukkig heb ik nog een paar AH moestuintjes achter de hand die ik in de tuin kan growen. Blijven de vingers in ieder geval groen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vaak zijn die wijven nog jaloers of wat.. kan je dr niet je bed in krijgen..? Cameratje is zo verstopt natuurlijk. Denk dat ze wel wat rustiger wordt als je dr wat leuke beelden laat zien..beetje ala paay :):)

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoe je dit verder met haar af handelt moet je zelf beslissen, jij kent haar het beste :innocent:

Ik zou zelf wel aangifte gaan doen maar het alleen bij een melding laten, verder niet ook al omdat je alles opgeruimd hebt.

Als er dan wel wat gebeurt of het gebeurt nog een keer kan je ergens op terugvallen en haar aan laten pakken op chantage.

Een dossier opzetten op basis van 1 anonieme melding gebeurt niet zo snel, er moet echt wel meer aan de hand zijn zoals eerder bij de plaatselijke politie een melding voor geuroverlast in jouw straat, vage figuren die rondlopen, je doet uitgaven die niet passen bij je inkomen.

Sommige van je buren zijn er best druk mee om de buurt in de gaten te houden :search:

 

Kijk het 3-6 maand aan en ga zsm een gesprek met haar aan over waarom ze zo maf doet, je huurhuis kwijtraken wil je echt niet als het door cannabis is, je bent een gebeten en driedubbel geslagen hond dan :thumbsdown:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Voor de goede orde betreft het in mijn situatie een koophuis, maar dat maakt voor een mogelijke controle naar mijn idee niks uit.

 

pfff 3-6 maanden zonder m'n geliefde hobby, wat een drama.

 

bedankt voor jullie inbreng allemaal, mocht er nog iets spannends te melden zijn dan laat ik het zeker nog weten

Share this post


Link to post
Share on other sites

nr van ex blocken, als dat niet werkt tel nr veranderen. zou niet in discussie gaan. vrouwen zijn in een relatie al niet voor reden vatbaar

 

niet naar de politie gaan en dan idd ff 2-3 maandjes wachten

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zo denk ik er op dit moment ook over, pas als ze echt voor de deur staan, en de melding dus echt gedaan is, heb ik niks meer te verliezen en doe ik aangifte van afpersing.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Opruimen is de veiligste keuze maar je ex blijft je ex ook als je het later weer opbouwt. Wat nou als ze straks weer een bui heeft en overnieuw een melding doet? De politie blijft komen weet ik uit ervaring, zelfs nog nadat ze bi je zijn geweest en geconstateerd hebben dat er niet gekweekt wordt. Het is veiliger om een andere locatie te zoeken waarvan je ex niets weet.

Edited by dilago

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik zou er niet op ingaan, de boel opruimen en zoveel mogelijk bewijs verzamelen. Proberen nog wat uitspraken te ontfutselen en na een bezoek van de politie aangifte doen van afpersing en smaad. De boel laten escaleren heeft sowieso geen zin en maakt het alleen maar erger.

Ik zou zelfs wel gewoon door durven gaan met kweken als het mijn eigen huis was zolang het niet meer dan 5 planten zijn. De politie gaat heus geen huiszoekingsbevel krijgen omdat er een ex dingen beweert. Ze zullen hooguit een onderzoek starten maar ook dat betwijfel ik.

Edited by CaveDave
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...