Jump to content
  • sanniesshop-banner.gif.d86ea02547aa126c899b25f607244aaf.gif sanniesseeds instagram

waterpijp73

Ph-waarde

Recommended Posts

hier kwam ik een interresant stuk tegen over de ph-waarde, en welke invloed die allemaal heeft

 

De zuurgraad (pH) van de bodem

 

Een belangrijke eigenschap van de bodem is de zuurgraad (pH). Om dit begrip te kunnen verduidelijken dienen wij terug te grijpen naar de Scheikunde. De zuurgraad is een maat voor de concentratie aan vrije waterstofionen (H+). Hoe meer van deze ionen, hoe zuurder iets is, en hoe lager de pH. Daartegenover staat hoe minder van die oren, hoe minder zuur iets is, en hoe hoger de pH.

 

De pH- waarde varieert van 0 tot 14. De pH van zuiver water is 7, we noemen dit neutraal. Wanneer de pH van een stof lager is dan 7, is die zuur; is die hoger dan 7, dan is de stof basisch (alkalisch).

 

De pH is een logaritmische waarde: als iets 10 x zuurder is (10 maal meer vrije waterstofionen), wordt het pH-getal een eenheid lager. Is een stof 100 maal zo zuur dan daalt de pH met twee eenheden. Gras- en akkerland met een pH van 4,5 is derhalve 100 maal zuurder dan een bodem met een pH van 6,5. Bodems met een dergelijke lage pH hebben een opbrengstverlagend effect. De gewassen van zo'n bodem kunnen gebrekverschijnselen vertonen (o.a. spoorelementen).

 

De voedingsstoffen in de bodem zijn afhankelijk van de wetmatigheden die bij een zuurgraad worden gesteld. Deze bepaalt namelijk wat chemische verbindingen zullen doen; uiteenvallen in kleinere stukken, of oplossen en/of reageren op een andere wijze.

 

Het bepalen van de pH.

 

In de praktijk bestaan er twee methoden om de pH-waarden te bepalen. Te weten de pH-water (H20) en de pH-kaliumchlonde (KCl).

 

De pH-water wordt gemeten door water aan de grond toe te voegen. Met deze pH-water meten we de vrije H+ ionen, maar niet de H+ ionen, die gebonden zijn aan de klei- en humusdeeltjes.

De pH-kaliumchloride wordt gemeten door een oplossing van kaliumchloride aan de grond toe te voegen. Deze pH-kaliumchloride maakt de H+ ionen die aan de klei- en humusdeeltjes zitten wel los.

 

Tussen de beide methoden zit dus een verschil, die kan variëren van 0,3 tot 1,1 (gemiddeld 0,7) eenheden lagere pH-kaliumchloride dan die van de pH water.

 

Zoals ut bovenstaande reeds blijkt, Spelen de faktoren; kleimineralen (onderdeel van het % afslibbaar) en organische stof (moet humus worden!) een zeer belangrijke rol in de bodem.

Deze hebben namelijk de capaciteit om de H+ ionen te binden en vervolgens uit te wisselen. Dit staat in de bodemkunde bekend als de wet van de ionenwisseling.

 

 

 

De verschillende grondsoorten en hun bijbehorende pH.

 

Naast het waterstofbindendevermogen van de kei- en humusdeeltjes is de pH ook sterk afhankelijk van de grondsoort. Heel lichte gronden zijn al bruikbaar bij een pH van ongeveer 4,6 terwijl zware klei pas goed is vanaf pH 6,5.

 

In onderstaande tabel leest men af welke pH gunstig is voor welke grondsoort.

 

pH(KCl)

classificatie zand zandleem leem klei

zeerzuur <4,0 <4,5 <5,0 <5,5

laag 4,0 -4,5 4,5 - 5,5 5,0 - 6,0 5,5 - 6,4

tamelijk laag 4,6 -5,1 5,6 - 6,1 6,1 - 6,6 6,5 - 7,1

streefzone 5,2 - 5,6 6,2 - 6,6 6,7 - 7,3 7,2 - 7,7

tamelijk hoog 5,7 - 6,2 6,7 - 6,9 7,4 - 7,7 7,8 - 7,9

hoog 6,3 - 6,8 7,0 - 7,4 7,8 - 8,0 8,0 - 8,1

zeer hoog >6,8 >7,4 >8,0 >8,1

 

Het gaat hier dus steeds om pH (KCI)! Er wordt hier geen rekening gehouden met het feit dat humusarme gronden een pH vragen van 0,4 pH- eenheden hoger dan humusrijke gronden.

 

 

 

Belang voor de plantenvoeding.

 

Hoe komt het nu eigenlijk, dat planten niet willen groeien als de pH niet geschikt is? Het antwoord heeft alles te maken met de voeding van de plant.

 

Zoals we al zagen bepaalt de pH voor een groot deel hoe de voedingselementen die in de grond zitten zich zullen gedragen. Bij een bepaalde zuurgraad vormen sommige elementen andere verbindingen, die niet opneembaar zijn voor de plantenwortels.

De elementen zitten dus nog wel in de grond, maar zijn niet meer beschikbaar voor de planten. Dat leidt dan tot gebrekverschijnselen, die het eerst tot uiting komen bij die elementen waar de planten het minst van nodig hebben. Een voorbeeld: bloemkolen geteeld op te zure grond, vanaf pH lager dan 6, hebben vaak last van molybdeengebrek en krijgen dan draaihartigheid: de jongste blaadjes zijn gedraaid en gebobbeld en er vormt zich geen bloem. Hoewel de plant dus slechts zeer weinig molybdeen nodig heeft en er voldoende van dat element in de grond zit, lijdt de plant gebrek.

Een overzicht van de meest voorkomende problemen:

 

bij te lage pH

 

gebrek aan fosfor (P), wat de jeugdgroei remt.

gebrek aan magnesium (Mg).

gebrek aan molybdeen (Mo), vooral in potgrond.

overmaat aan mangaan (Mn), aluminium (Al), ijzer (Fe), waardoor vergiftiging van de plant door te grote opname van deze elementen mogelijk is.

meer uitspoeling van kalium (K) en magnesium (Mg).

op kleigrond veroorzaakt het lage calciumgehalte een slechte struktuur.

algemene remming van het bodemleven.

N.B. De gewassen ondervinden minder schade van een te lage pH, naarmate het humusgehalte hoger is.

 

bij te hoge pH

 

alle gebreksziekten mogelijk: ijzer (Fe), mangaan (Mn), borium (:|, koper (Cu), zink (Zn).

de afbraak van organische stof neemt sterk toe, ook de humus wordt dan in versneld tempo afgebroken; vooral in zandgrond doet dit zich voor.

 

 

Verhogen van de zuurgraad

 

Om de pH te verhogen en de grond minder zuur te maken, zijn er voornamelijk twee middelen: kalk strooien en bodembewerking. Door bodembewerking brengen wij lucht in de grond, zodat het gevormde koolzuurgas beter kan ontsnappen en de grond kan opdrogen, waardoor de poriën weer met lucht gevuld worden.

 

Door kalk te strooien, veroorzaken we in de grond chemische reakties, (namelijk binding van de vrije waterstofionen) die de pH omhoogbrengen. Bekalking verbetert bovendien de bodemstruktuur.

 

 

 

Calcium (Ca)

 

Het element calcium, is beter bekend als "kalk". In de chemische betekenis van het woord, betekent kalk: calciumcarbonaat (CaCO3), de vorm waarin calcium meestal voorkomt.

 

 

 

Ca in de bodem

 

Het Ca++ -ion is het meest voorkomend uitwisselbaar positief ion in de bodem. Dit geldt zowel voor zuren als voor alkalische grond. Bodems die zuur zijn hebben echter weinig uitwisselbaar calcium. Neutrale of alkalische bodems bevatten grote hoeveelheden uitwisselbaar calcium.

 

Naast zijn rol als voedingselement, speelt calcium een zeer belangrijke rol als bodemverbeteraar. Het is trouwens in de eerste plaats om die reden dat bemesting met kalkmeststoffen wordt uitgevoerd. Calcium regelt de zuurgraad van de grond: Toedienen van kalkmeststoffen doet de pH stijgen. Calcium verbetert ook de struktuur. Dat is vooral van belang voor kleigronden, die er minder stug door worden, maar ook voor leemgronden, die minder gaan verslempen. De hogere zuurgraad bevordert de ontwikkeling van bacteriën en actinomyceten (straalschimmels), wat leidt tot een snellere mineralisatie van de organische stof in de grond. De voedingsstoffen die er in aanwezig zijn komen dus sneller ter beschikking van de planten. Bij de afbraak van organische stof komt veel koolzuur (C02) vrij. Dat zuur zet onoplosbare verbindingen om in plantenvoedsel. Bekalking bevordert ook de omzetting van ammoniumverbindingen in nitraat. Bekalking maakt dus plantenvoedsel vrij uit de grond. Indien de voedselvoorraad van de bodem niet regelmatig wordt aangevuld, is het resultaat op langere termijn een daling van het humusgehalte en een algehele verarming (uitmergeling) van de grond. (Vandaar het gezegde dat bekalking leidt tot rijke vaders en arme zonen).

 

Voor het bodemleven in het algemeen is een goede zuurgraad erg belangrijk. O.a. de stikstofvastleggende bacteriën zijn erg gevoelig voor een lage pH. Bekalking van een zure grond bevordert dus de stikstofvastlegging door bodemorganismen.

Verder verhindert bekalking de uitspoeling van fosfor. Het vormt er calciumfosfaat mee, dat weinig oplosbaar is, maar toch voldoende fosfor ter beschikking van de planten stelt. Bekalking verbetert ook de magnesiumvoorziening, door de stijgende pH en door het magnesium dat kalkmeststoffen doorgaans bevatten.

Door teveel bekalken, kan een grond te alkalisch worden (te hoge pH), met nadelige gevolgen voor de voedselvoorziening van de planten. In de grond komt calcium voor als calciumcarbonaat (CaCO3); als positief ion (Ca++) komt het voor in de bodemoplossing en vastgehecht aan klei- en humusdeeltjes.

 

 

 

Ca-overmaat

 

Teveel calcium kan een te hoge pH tot gevolg hebben. Verder bevordert calcium de omzetting van organische stof in mineralen. Te grote calciumgiften kunnen dus de humusvoorraad al te snel doen dalen. Vooral in zandgronden is dat gevaar reëel. Te zware kalkgiften moet men daar dus vermijden. Een overmaat aan calcium-ionen in de bodemoplossing, heeft tot gevolg dat andere ionen minder opneembaar zijn (antagonisme).

 

 

 

Ca-bronnen

 

uit zee: zeeschelpenkalk

gesteenten: o.a. kalkmergel, dolomietenkalk

algenafzettingen: zeewierkalk (Maerl)

 

Bronvermelding: VELT - Wommelgem (:).

 

 

 

 

 

 

 

Interpretatie van de zuurgraad (pH) van de bodem.

 

Alle levensprocessen van bodem, plant, dier en mens worden door de pH beïnvloed.

 

Men zou het nauwelijks geloven, welke rol de pH-waarde in het dagelijks leven speelt en welke betekenis men er aan zou behoren te hechten met betrekking tot de beoordeling van water, bodem, humus, mest en regen, van spijzen en dranken, bij de veevoeding, bij verteringsprocessen, bij de zuurbasehuishouding.

 

Een pH-waarde van 7 is neutraal.

Een bodem met een pH-waarde van 6 is 10 maal zuurder.

Een bodem met een pH-waarde van 5 is 100 maal zuurder.

Een bodem met een pH-waarde van 4 is 1000 maal zuurder.

 

In de verslagen (analyserapporten) van graslandonderzoek wordt als streefgetal een pH 5 aangegeven voor zandgrond, dalgrond, kleigrond, leemgrond. Voor veengrond een pH 4,8.

 

 

 

De optimale pH voor verschillende grondsoorten:

 

zand zandleem leem klei

Streefgetal

pH (H20) 6,3 6,8 7,0 7,2

pH (KCl) 5,2 - 6,0 5,7 - 6,5 5,9 - 6,7 6,1 - 6,9

 

De pH (KCI) is 0,3 - 1,1 eenheden lager dan de pH (H20), omdat de waterstof-ionen gebonden aan de klei- humusdeeltjes door deze analyse-methode worden vrijgemaakt en gemeten.

 

Uit bovenstaande opsomming blijkt overduidelijk, dat een pH 5 absoluut te laag is. Een juiste pH-waarde ligt tussen de 6.2. - 6.8 voor zandgrond en voor een kleigrond rondom 7. Derhalve dient het streefgetal op een analyserapport rond de 6 te liggen. Een grond met een pH 5 is 10 maal zuurder dan een grond met een pH 6.

 

Een aktief bodemleven verbetert de vruchtbaarheid van een bodem. Het microbiële bodemleven, zoals de stikstofbindende en nitraatvormende bacteriën, begint pas bij een pH 5,9 met een optimum tussen pH 6,4 - 7,4.

 

Een actief bodemleven mineraliseert de organische stof in de bodem en maakt de voedingsoplossing voor de gewassen. De landbouwwetenschap zegt dat er per jaar 2% van de organische stof wordt gemineraliseerd. Neemt de pH-waarde en het bodemleven toe, dan neemt ook de mineralisatie toe. Op deze manier kan men het stikstofleverend vermogen (NLV) van de bodem positief beïnvloeden. Dit heeft vervolgens een gunstig effekt op de mineralenbalans. Het bodemleven heeft ook een regulerende funktie voor de mineralen- en spoorelementenvoorziening. Slechts de natuur is in staat om de onderlinge juiste verhouding van de mineralen en spoorelementen te regelen. Ook ontsluit het bodemleven deze anorganische stoffen voor de gewassen en plant is in staat om deze om te vormen in organische stoffen. Pas dan kan mens en dier ze volledig benutten. Mineralenmengsels als voedingsadditief voor het vee zijn dan volledig overbodig.

 

 

 

Het is in de landbouwwetenschap bekend, dat bij een pH 4-5 de opbrengst minder is dan bij een pH 6-7.

 

Struktuurverbetering:

 

De kalk is een voedingsbron voor het bodemleven. Een aktief bodemleven zorgt voor een betere lucht- en waterhuishouding. Een betere lucht- en waterhuishouding resulteert in een betere struktuur.

 

KIei-humuskomplex:

 

Het klei-humuskomplex is één van de belangrijkste onderdelen in een vruchtbare bodem. Bodems zonder een klei-humuskomplex zijn nooit optimaal vruchtbaar. Het klei-humuskomplex vormt een voedingsstoffenbuffer in de bodem en buffert ook de waterstofionen, waardoor een stabielere pH-waarde ontstaat en verzuring wordt tegen gegaan. Bij de gebruikelijke bepaling van de pH door de KCI methode, worden alle waterstofionen los gemaakt uit de buffer en gemeten. Deze methode geeft dan de absolute zuurgraad aan. Belangrijk echter is de zuurgraad van het bodemvocht, waarbij slechts die waterstofionen gemeten worden, die daadwerkelijk aanwezig zijn in het bodemvocht. Immers, de in de buffer gebonden waterstofionen hebben geen invloed op de zuurgraad van het bodemvocht. De pH-waarde zou derhalve altijd volgens de pH-water (H20) en volgens de pH-kaliumchloride (KCl) gemeten dienen te worden om vast te stellen hoeveel kalk men aan een bodem dient te geven.

 

Zeeschelpenkalk:

 

Zeeschelpen worden met behulp van een soort zandzuiger in de Noordzee op schelpenbanken gewonnen. Vervolgens gedroogd en tot kleine korrels vermalen. Een dergelijk gekorrelde kalk kan door de boer zelf met de kunstmeststrooier worden uitgereden over het land. Deze zeeschelpenkalk kan uiteraard ook uitgereden worden met behulp van de kalkstrooier.

 

Zeeschelpenkalk is rijk aan calciumcarbonaat (96,1% CaCO3) en bevat in tegenstelling tot de overige landbouwkalksoorten veel minder water. Het droge stofgehalte is 99,5%.

 

Daarnaast bevat zeeschelpenkalk de essentiële spoorelementen, zoals koper, ijzer, mangaan, magnesium, zink, cobalt, natrium, selenium, jodium, fluor, chloor, sulfaat enz.

 

Het Quist Laboratorium te Aarhus in Denemarken heeft metingen gedaan met betrekking tot de oplosbaarheid van diverse soorten kalk. Om kalk (calciumcarbonaat) in zoutzuur voor 99% op te laten lossen;

 

 

heeft landbouwkalk (kalksteen) ca 60 minuten nodig

en de zeeschelpenkalk meer dan 750 minuten nodig.

 

 

 

Zeeschelpenkalk heeft derhalve een zeer langdurige werking en spoelt ook veel moeilijker uit.

 

 

 

 

 

LABORATORIUM RAPPORT

 

 

mineralenanalyse van zeeschelpenkalk

 

droge stof ds in % 99,5

as in % 97,5

fosfor P in % 0,05

calcium Ca in % 37,7

carbonaat CaCO3 in % 96,1

in vitro calcium in % 100

natrium Na in % 0,4

kalium K in % <0,01

magnesium Mg in % 0,02

koper Cu in mg/kg 1

ijzer Fe in mg/kg 5266

mangaan Mn in mg/kg 63

zink Zn in mg/kg 5

cobalt Co in mg/kg <0,5

arseen As in mg/kg 15,9

seleen Se in mg/kg 0,03

cadmium Cd in mg/kg <0,2

lood Pb in mg/kg <0,2

kwik Hg in mg/kg 0,03

sulfaat SO4 in mg/kg 454

chloride Cl in mg/kg 870

jodide I in mg/kg <15

fluor F in mg/kg 160

 

 

Analyse uitgevoerd door het Centraal Laboratorium voor C.H.V.-Encebe NV en Sobel NV op 15.3.1994.

 

 

bron: http://www.agriton.nl/agriph.html#P

Share this post


Link to post
Share on other sites

ik wil graag aan mensen die ook met all mix kweken vragen wat voor ph waarde er woord gebruikt ik hou de ph nammelijk zelf nu op 6,0 ik vraag me af of dat te weinig is of niet..gr <_<

 

Edit/ onnodig quoten

Edited by sannie

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik start op 6.0 en eindig op 6.3.

 

Deze tekst zou door elke serieuze kweker gelezen dienen te worden. <_<

 

greetz sannie

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kan het zijn dat door het toevoegen van groeibooster (B'Cuzz) de Ph daalt in het water?

 

(dus dat je de Ph moet meten NA het toevoegen van de booster en/of voeding)

Share this post


Link to post
Share on other sites

jv je moet altijd eerst je voeding en dergelijke doen voor je je ph bijsteld

voeding en boosters beinvloeden je ph

ik zelf begin met 5.8 als ik me vat aanmaak

doe ik altijd dag van te voeren omdat hij bij mij altijd 1 of 2 punten stijgt na een dag

komt denk ik door de stijgende temperatuur van het water ?ofnie

 

 

toch wel weer wat wijzer geworden .waterpijp

 

 

 

 

 

grtz kc ;) ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bijstellen? Ik had ff een paar stripjes gekocht om het te checken (ik wil niet te veel kwijt zijn bij mijn eerste kweek) en dat ziet er (incl. de booster) goed uit! Zonder booster kwam de Ph toch enigszins hoog uit.

 

Dus dat is mooi!

 

Kan je overigens de Ph bijstellen met Ph- voor een zwembad, maakt dat uit?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ja,dat kan maar je kan beter de kant en klare potten met ph correctie en desinfectie kopen.

 

Als je een zwembad kunt betalen ga je toch niet bezuinigen op de hygiene he :specool

 

Je ph meter is wel handig, gebruik ik ook altijd bij de jacuzzi :verrygood

 

Tok

Share this post


Link to post
Share on other sites

Haha, het is niet om te bezuinigen; De growshop ligt ver uit de richting en het tuincentrum nog geen 5 min. hiervandaan.....

 

Hou het op luiheid.... :verrygood

Share this post


Link to post
Share on other sites

In een tuincentrum hebben ze ph- voor vijvers.

Denk dat je dat ook kunt gebruiken :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Hé Sannie,

 

Ik neem aan dat je met de aangegeven waarden(beginnen met 6.0 en eindigen met 6.3), de waarden bedoelt voor de voeding die je hebt aangemaakt.

 

Ik ben eigenlijk ook benieuwd of je metingen doet naar de ph van de grond. Of ga je meer af op de signalen die je van de planten krijgt.

 

 

Meer in het algemeen ben ik eigenlijk benieuwd naar kwekers die eventueel naar aanleiding dit onderwerp ervaringen kunnen delen met het meten van de grond.

 

 

Groeten uit Eindhoven,

 

AS Grow

Share this post


Link to post
Share on other sites

pfff man man man wa isda toch ingewikkeld, kebt 3 keer gelezen en begint te begrypen

 

en nee heb geen mentale achterstand ofzo ;) ...

 

 

greetz

Share this post


Link to post
Share on other sites

hoe moet je t nou meten volgens mij heb ik wel een mentale achterstand want ik snapt niet:P

Share this post


Link to post
Share on other sites

je kan het best de ph van de grond meten en hier de ph die je de plantjes geeft op aan passen. Maar daarvoor heb je 2 ph meters nodig. Daardoor meten de meesten alleen de ph van het water omdat de ph van de grond wel op de achterkant van pak vd grond staat.

Share this post


Link to post
Share on other sites

om even te zeuren; het klei/humus complex is negatief geladen waardoor het positief geladen elementen kan binden.

(alle metaalionen zoals: K,Mg,Ca,Fe,Cu,Bo,enz en NH4)

maar dus niet negative zoals NO3, SO2, Cl,PO4, die spoelen dus makkelijk uit.

 

groet, hjm

Share this post


Link to post
Share on other sites

prof aan het woord hahhahaah

 

ik wou de 2 ff voor jullie opsplitsen , Alkalisch rn basisch Een base kan op drie manieren gedefinieerd

 

Alkalisch

 

is een aanduiding in de scheikunde en geochemie voor chemische stoffen en mineralen. Het kan verwijzen naar de elementen uit de alkali- of de aardalkaligroep, of naar mineralen of gesteenten die veel (aard)alkali's bevatten, zoals kaliveldspaat respectievelijk trachiet. In de scheikunde wordt met alkalisch ook wel basisch bedoeld, het tegenovergestelde van zuur.

 

Base (basisch)(scheikunde)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ga naar: navigatie, zoeken

Zuren en Basen

pH

 

Bufferoplossing

 

Systematische naamgeving zuren

 

Redoxreactie

 

Zuren:

 

* sterke zuren

* zwakke zuren

* alle zuren

 

Basen:

 

* sterke basen

* zwakke basen

* alle basen

 

Een base is de tegenhanger van een zuur. Een basische oplossing heeft een pH-waarde hoger dan 7, en zal lakmoespapier blauw kleuren. Een base kan op drie manieren gedefinieerd worden. Zuren worden door basen geneutraliseerd onder vorming van een zout en water. Zwakke basen, zoals aluminiumhydroxyde, kunnen gebruikt worden voor het tijdelijk neutraliseren van het maagzuur. Sterke basen zijn even gevaarlijk of misschien zelfs nog gevaarlijker dan sterke zuren en veroorzaken ernstige weefselbeschadiging. Een voorbeeld van een sterke base is natronloog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

eerst 6,0/6,0pH en dan naar 6,3pH, waarna ze weer naar 5,8pH wordt afgezuurd in de 3na laatste week, en daarna met schoon water pH 5,8 af laten bloeien.

 

BTW, geef ze nu BAC, EC 1,3 wat de pH is week nu effe niet omdak niet meer afzuur sinds een paar weken., ik ben bnieuwd hoe het afloopt, tot nu toe gaat alles prima.

 

BTW Aptus en ze'n Regulator is heel fijn spul, me meiden knapte er eteen van op..

Thnx Stoned again :smoke

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het bepalen van de pH.

 

In de praktijk bestaan er twee methoden om de pH-waarden te bepalen. Te weten de pH-water (H20) en de pH-kaliumchlonde (KCl).

 

De pH-water wordt gemeten door water aan de grond toe te voegen. Met deze pH-water meten we de vrije H+ ionen, maar niet de H+ ionen, die gebonden zijn aan de klei- en humusdeeltjes.

De pH-kaliumchloride wordt gemeten door een oplossing van kaliumchloride aan de grond toe te voegen. Deze pH-kaliumchloride maakt de H+ ionen die aan de klei- en humusdeeltjes zitten wel los.

 

Tussen de beide methoden zit dus een verschil, die kan variëren van 0,3 tot 1,1 (gemiddeld 0,7) eenheden lagere pH-kaliumchloride dan die van de pH water.

 

Zoals ut bovenstaande reeds blijkt, Spelen de faktoren; kleimineralen (onderdeel van het % afslibbaar) en organische stof (moet humus worden!) een zeer belangrijke rol in de bodem.

Deze hebben namelijk de capaciteit om de H+ ionen te binden en vervolgens uit te wisselen. Dit staat in de bodemkunde bekend als de wet van de ionenwisseling.

 

 

 

VRAAG:

als ik gewoon op zn janboerenfluitjes een lepel grond neem en een lepel water hierbij meng de boel roer en dan de ph meet. zit ik dan gemiddeld een PH-waarde van 0,7 te hoog in mn meting. dus als ik zo meet moet ik gewoon corrigeren (want ph is in werkelijkheid 0,7 lager). bij 7,1 ist dan wel goed. daarboven moet ik toch gaan aanzuren.

of moet ik echt kaliumchloride gebruiken bij het bepalen van de ph van mn grond? en hoeveel dan op hoeveel water en grond?

 

ik vraag dit omdat ik het artikel nauwelijks snap en gewoon wil weten wat ik nou moet doen. en kaliumchloride klinkt me ook ingewikkeld.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Koop voor 50 euro een PH meter bij de growshop !

Koop voor paar euro een fles PH - ( zelden of eigenlijk nooit PH + )

En vergeet al die berekeningen hierboven , hoe mooi ze ook zijn.

 

De PH meters zijn standaart goed afgesteld. zo niet doen ze het in de shop graag voor je.

stap voor stap

 

1 * water in de ton

2 * voeding erbij ( welke dan ook )

3 * Goed mixen oftewel roeren ( met de pomp bijvoorbeeld )

4 * PH meter in het water houden en lees de waarde.

5 * voorbeeld PH geeft aan 6,4 nadat je alle stappen heb gedaan . Voeg 1 dopje PH - toe

6 * Lees de waarde weer deze zal nu gedaalt zijn bijvoorbeeld naar 6,0

7 * Herhaal dit tot gewenste PH waarde bereikt is.

 

( IK WERK MET DOPJES MAAT OMDAT MIJN VAT 300 LITER WATER HEEFT )

( DUS MENSEN MET 50 LITER VAT OF KLEINER , NEEM EEN PIPETJE , OOK VERKRIJGBAAR IN DE SHOP )

( ELKE PLANT IS ANDERS EN REAGEERD ANDERS . VRAAG DE STEKKENBOER HOE DE STEK HET GRAAG WIL )

( GA JE TE VER MET PH- ? VOEG GEEN PH+ TOE MAAR VUL AAN MET KRAANWATER OF GOOI DE TON LEEG )

( TE VEEL GEROTZOOI MET PH - EN PH + IS ERG SLECHT VOOR JE OOGST EN ABSOLUUT AF TE RADEN )

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

veel zitten zoeken maar moet je je ph meten voordat je het water met voeding mengt of daarna?

 

Edit: Al gevonden (A)

Share this post


Link to post
Share on other sites

intressant topic hoop informatsie en erg leersam

 

ik gebruik house and garden voeding

nouw geeft het schema een ph waarden aan van ph6,5 /ph7 optimaal ph6.8

dus dit houw ik aan

 

nouw zie ik iedereen hier een ph van rond de 6 aanhoud

 

wat zouwden jullie ervaren kwekers aan houden het schema

of de lageren ph waarden die bijna iederen hier aanhoud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Koop voor 50 euro een PH meter bij de growshop !

Koop voor paar euro een fles PH - ( zelden of eigenlijk nooit PH + )

En vergeet al die berekeningen hierboven , hoe mooi ze ook zijn.

 

De PH meters zijn standaart goed afgesteld. zo niet doen ze het in de shop graag voor je.

stap voor stap

 

1 * water in de ton

2 * voeding erbij ( welke dan ook )

3 * Goed mixen oftewel roeren ( met de pomp bijvoorbeeld )

4 * PH meter in het water houden en lees de waarde.

5 * voorbeeld PH geeft aan 6,4 nadat je alle stappen heb gedaan . Voeg 1 dopje PH - toe

6 * Lees de waarde weer deze zal nu gedaalt zijn bijvoorbeeld naar 6,0

7 * Herhaal dit tot gewenste PH waarde bereikt is.

 

( IK WERK MET DOPJES MAAT OMDAT MIJN VAT 300 LITER WATER HEEFT )

( DUS MENSEN MET 50 LITER VAT OF KLEINER , NEEM EEN PIPETJE , OOK VERKRIJGBAAR IN DE SHOP )

( ELKE PLANT IS ANDERS EN REAGEERD ANDERS . VRAAG DE STEKKENBOER HOE DE STEK HET GRAAG WIL )

( GA JE TE VER MET PH- ? VOEG GEEN PH+ TOE MAAR VUL AAN MET KRAANWATER OF GOOI DE TON LEEG )

( TE VEEL GEROTZOOI MET PH - EN PH + IS ERG SLECHT VOOR JE OOGST EN ABSOLUUT AF TE RADEN )

 

 

 

 

 

duidelijke taal :verrygood

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hier een handig Linkje om de hardheid van het leidingwater in jou regio te kunnen checken.

Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen..

groet.

 

Ray.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...