Ga naar inhoud


Forum Regels

De regels waar je mee accoord bent gegaan tijdens de registratie zijn:

Let op! Als je je niet aan deze regels houdt kun je tijdelijk of permanent verwijderd worden van het forum!

 • De minimum leeftijd voor nieuwe leden is met ingang van 1 November 2008 18 jaar.
 • Spammen (met commercieel oogmerk reclame maken voor een site, product of dienst) is niet toegestaan.
 • Het gebruik van discriminerende, kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende of seksueel georiënteerde taal is niet toegestaan.
 • Het aanbieden van en/of vragen naar illegale handel is niet toegestaan, ook niet via de pm/email van het forum. Onder illegale handel verstaan we ook (het verkopen, aanbieden of ruilen van) planten of delen van planten zoals stekken.
 • Blijf zoveel mogelijk 'On-topic'. Heb je zelf vragen, open dan een eigen topic.
 • Plaats geen onzinnige berichten, enkel om topics open te houden. Reageer ook niet meer op "dode" topics waar al maanden geen activiteit meer in is.
 • Als je een nieuwe topic opent, gebruik dan een duidelijke titel die gelijk het probleem aangeeft.
 • Plaats je nieuwe topic in het juiste forum.
 • Geen 'BrEzAaH'-taal of rare MSN afkortingen gebruiken. Praat gewoon Nederlands. Dit leest veel prettiger en daardoor kunnen we je beter helpen.
 • Houdt het gewoon gezellig op het forum, zodat wij niet hoeven in te grijpen.
 • Accounts, geplaatste berichten en profielen worden achteraf niet verwijderd (tenzij ze in strijd zijn met onze regels).
 • Respect en fatsoen onderling is erg belangrijk. Lijkt een open deur, maar realiseer je dat geschreven teksten soms harder aankomen en soms anders opgevat worden dan de bedoeling was!

Je dient je er rekenschap van te geven dat dit forum een algemeen openbaar forum is. De informatie die je plaatst is voor iedereen toegankelijk en je dient zelf maatregelen te nemen om je privacygegevens te beschermen indien je dat wenselijk acht. Geplaatste berichten, profielen e.d. worden achteraf niet gewijzigd noch verwijderd. Wanneer je je banden met je account wenst te beeindigen, bieden de administrators van deze site een aantal beperkte maatregelen. Neem hiervoor contact op via de contactpagina.

Nog wat officiële taal over straf, aansprakelijkheid en wijzigingen.......

Overtredingen van de regels
WietForum behoudt zich het recht voor een gebruiker bij misdragingen/provocerend gedrag tijdelijk of permanent te bannen. Ook behouden wij het recht de provider te informeren over misdragingen op het forum. Wanneer je enige vormen van schending van copyrights en andere vormen van wetsovertredingen, danwel overtreding van de bovengenoemde regels ziet, dan kan je dit melden via de contactpagina. Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk onderzoeken en de nodige maatregelen nemen.

Aansprakelijkheid
Wietforum.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook door gebruik van onze website of het al dan niet beschikbaar zijn van de website.

De eigenaren, beheerder(s)/moderator(en) van dit forum kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geplaatste links (naar andere sites). Evenmin kunnen de eigenaren, beheerder(s)/moderator(en) aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud daarvan of eventuele aantasting daardoor van uw gevoelens of mogelijke inbreuk op de goede zeden.
Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage aan de site. Je post hier volledig vrijwillig. De door jouw geplaatste berichten worden ook niet verwijderd tenzij ze de forumregels overtreden.

Wietforum.nl is in geen geval auteursrechtelijk aansprakelijk noch juridische aansprakelijkheid voor content geplaatst door onze bezoekers. Wij proberen de geposte berichten zo goed mogelijk te zuiveren van enige vorm van overtredingen. Indien je overtredingen constateert gelieve die te melden aan het moderatorteam.

Wijzigingen
Wietforum.nl behoudt het recht deze tekst zonder opgaaf van reden te wijzigen. Aan deze tekst kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Akkoordverklaring:
Je verklaart je akkoord door de checkbox hieronder aan te klikken. Door akkoord te gaan verklaar je je zonder voorbehoud te zullen houden aan de forumregels, de algemeen geldende fatsoensregels, de (straf)wet en meningen met een afwijkend standpunt te zullen respecteren.

Ook verklaar je de aanwijzingen van het forumbeheer te zullen opvolgen.

Je verklaart van het bovenstaande kennis te hebben genomen en voorts dat je de leeftijd van tenminste 18 jaren hebt bereikt.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Algemene Voorwaarden Wietforum.nl


Artikel 1. Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden WietForum.nl zijn van toepassing op alle toegang, bezoek en gebruik van www.wietforum.nl (hierna WietForum.nl), alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten aangeboden op deze website (de Informatie).

Artikel 2. Lidmaatschap
Om berichten te kunnen posten en gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van WietForum.nl is lidmaatschap middels registratie noodzakelijk. De minimumleeftijd voor nieuwe leden is met ingang van 1 augustus 2008 achttien jaar.

Artikel 3. Algemene Disclaimer
Ofschoon de administrators en moderators van WietForum.nl proberen zo snel en zo adequaat mogelijk te reageren op algemeen ongewenst materiaal, is het onmogelijk om alle berichten continue te overzien. Hieromtrent bevestig je, als gebruiker, in te zien dat de berichten op WietForum.nl de mening weergeeft van de auteur en niet van de administrators en moderators(uitgezonderd hun eigen berichten). De administrators en moderators kunnen niet voor de berichten op WietForum.nl aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4. Fouten in WietForum.nl
Als je fouten bemerkt bij het WietForum, neem dan a.u.b. contact op met de webmaster via de contactpagina.

Artikel 5. Gedragsvoorschriften WietForum.nl [1]
Lid 1. Het is leden niet toegestaan om berichten te plaatsen die op enigerlei wijze aanstootgevend, discriminerend, kwetsend, obsceen, vulgair, lasterlijk, haatdragend, bedreigend of seksueel georiënteerd zijn. Evenmin is het toegestaan om andere inhoud in strijd met het toepasselijk recht te plaatsen.
Lid 2. In geval van overtreding van de Gedragsvoorschriften kan dit leiden tot tijdelijk of permanent het betreffende lid te bannen. WietForum.nl is gerechtigd de provider hierover te informeren. Het IP-adres van alle posts wordt bewaard ter ondersteuning van deze voorschriften.
Lid 3. Leden stemmen in met de bevoegdheid van de webmaster, administrators en moderators van WietForum.nl om elk bericht te verwijderen, editten, verplaatsen of te sluiten in geval daartoe op gegronde redenen tot wordt besloten.
Lid 4. Wanneer overtredingen worden waargenomen kan dit worden gemeld via de contactpagina. (In Deel 2 vind je een uitgebreide toelichting op deze gedragsregels)

Artikel 6. Privacy
Leden stemmen in met het opslaan in een database van de informatie in het persoonlijke profiel. Deze informatie wordt niet aan derden ter beschikking gesteld zonder de toestemming van het betreffende lid. De webmaster, administrators en moderators kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van hackers die proberen toegang tot de gegevens te krijgen.

Artikel 7. Cookies
WietForum.nl maakt gebruik van cookies om informatie op de computer van de gebruiker op te slaan. Deze cookies bevatten of bekijken geen enkele vorm van persoonlijke informatie maar dienen uitsluitend ter ondersteuning en verbetering van de visuele aspecten van WietForum.nl.

Artikel 8. Links
WietForum.nl houdt geen toezicht op links die op de website zichtbaar zijn en heeft geen invloed op de technische of inhoudelijke aansturing van de websites achter deze links. WietForum.nl staat daarom ook niet in voor de volledigheid en kwaliteit van de inhoud van deze websites. WietForum.nl staat ook niet in voor de beschikbaarheid van deze websites. Het privacy beleid van WietForum.nl is niet toepasselijk op het gebruik van deze websites. De incorporatie van de links op WietForum.nl kan niet worden gezien als een verband, partnerschap, relatie of instemmendheid met deze websites of de daar beschikbaar gestelde inhoud.

Artikel 9. Technische mankementen
WietForum.nl doet alle mogelijke moeite om technische storingen zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans is het onmogelijk om WietForum.nl gegarandeerd compleet vrij te houden van technische storingen. In geval van technische storingen kan contact worden opgenomen met de administrators via de contactpagina.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Deze Algemene Voorwaarden WietForum.nl vallen exclusief onder de toepasselijkheid van het Nederlandse recht. Alle geschillen die samenhangen met de Algemene Voorwaarden WietForum.nl zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Dit geldt ook voor geschillen met betrekking tot het bestaansrecht en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden WietForum.nl. In beginsel dienen alle geschillen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
WietForum.nl is zich terdege bewust van de risico's welke een op cannabis kweken gericht internetforum met zich mee brengt. WietForum.nl propageert ook zoveel mogelijk gebruik te maken van de rechtmatige ruimte die bestaat overeenkomstig het Nederlandse recht. Met het oog op aspecten die samenhangen met de mogelijke gevolgen voor de individuele of maatschappelijke volksgezondheid is WietForum.nl van mening dat voorlichting de belangrijkste overweging is om de Informatie ter beschikking te stellen.

Artikel 11. Disclaimer Algemene Voorwaarden WietForum.nl
Hoewel WietForum.nl aan de inhoud van deze Algemene Voorwaarden WietForum.nl de uiterste zorg besteedt, aanvaardt WietForum.nl geen aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan. WietForum.nl behoudt het recht om de Algemene Voorwaarden WietForum.nl te wijzigen.
Als je van mening bent dat deze Algemene Voorwaarden WietForum.nl kunnen worden verbeterd, kun je contact opnemen met de administrators of moderators. Ook is het mogelijk om een discussie topic te openen in de sectie Algemeen.

1 augustus 2008
WietForum Juridische Afdeling
Koog aan de Zaan

[1] De chat van WietForum.nl kent wel dezelfde gedragsvoorschriften maar wordt, door het tijdelijk karakter van de chat, alleen op toegezien door administrators en moderators als die ook aanwezig zijn in de chatroom.

______________________________________________________________________________

Deel 2
In artikel 5 van Deel 1 wordt gesproken over een aantal gedragsvoorschriften. In dit deel geven we een overzicht van deze voorschriften.

Let op! Als je je niet aan de onderstaande voorschriften houdt, kun je tijdelijk of permanent worden gebanned van WietForum.nl.

Wietforum.nl moet streng toezien op:

 • Verboden handel Overeenkomstig het Nederlandse recht is het niet toegestaan om middels WietForum.nl (hiermee wordt ook de pm-functie van Wietforum.nl bedoeld) een aanbod of vraag naar cannabis plant of plantdelen openbaar te maken. Alleen voor cannabis zaad bestaat de uitzondering zoals ook in de Nederlandse Opiumwet is opgesteld. (Zie Het grote zaden ruiltopic) Het noemen van prijzen is een indicatie voor een vraag of aanbod van cannabis planten(delen) en dus ook verboden op WietForum.nl. (uitgezonderd zijn coffeeshopprijzen) Onder verboden handel zoekt WietForum.nl aansluiting bij lijst I en II van de Opiumwet. Dus de vraag en aanbod van harddrugs is verboden.Naast wettelijke voorschriften wil WietForum.nl de sfeer bewaken die bij een internetforum over cannabis hoort door toe te zien op:

 • Verbod om te spammen Het is niet geoorloofd om te spammen. Spammen is het plaatsen van een bericht met het oogmerk om reclame te maken voor een site, product of dienst zonder toestemming van administrators of moderators.
 • Taalgebruik Naast de algemene bepaling met betrekking tot het taalgebruik is het niet toegestaan om gebruik te maken van BreEzAh-taal of MSN afkortingen. Goed gebruik van de Nederlandse taal leest veel prettiger en levert meer reacties op.
 • Gezellige sfeer Daar doen we het toch voor. Dan hoeven administrators en moderators niet in te grijpen.Tenslotte wil WietForum.nl de waarde van het WietForum als kennisbron bewaken en het actief gebruik van de rijke database stimuleren door middel van toezicht op:[indent]De Topic inhoud:

 • Reageer on topic, heb je zelf vragen open dan een nieuw topic.
 • Stel geen onnodige vragen en herhaal geen al gevoerde discussies.
 • Lees de sticky's bij elke sectie en maak goed gebruik van de zoekfunctie.
 • Bumpen is niet toegestaan. Bumpen is het reageren op topics die al maanden niet meer actief zijn zonder goede redenen.
 • Gebruik bij je topics een duidelijke titel (en subtitel) die de inhoud direct weergeeft.
 • Plaats topics in de juiste sectie.
 • Let op de voorschriften voor het gebruik van quotes. Lees hier! [link invoegen]
 • Afbeeldingen van personen of persoongerelateerde zaken zonder duidelijke en expliciete toestemming van die persoon zijn niet toegestaan.
[/indent]

WietForum.nl staat open voor iedereen. Hierdoor is een grote diversiteit aan achtergronden en kennis aanwezig met allerlei verschillende meningen en standpunten. Dit vereist van deelnemers een grote mate van onderling respect en fatsoen.

Wij danken iedereen voor de medewerking,
Het team van WietForum.nl